ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 12th) 2018

   โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 12th) โดยได้รับความร่วมมือตลอดจนการ
สนับสนุน ด้านงบประมาณจากมูลนิธิ SETและคณะวิทยากรอาสาสมัครชาวต่างชาติ
(Volunteer) จำนวน 16 คนจาก Project Trust ประเทศอังกฤษ
   ค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้ ได้มีการเชิญคณะครูและนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนพระปริ
ยัติธรรม แผนกสามัญิศึกษาในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์จำนวน 4 โรงเรียนเข้าร่วม
ค่ายภาษาอังกฤษ ได้แก่
     1. โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา
     2. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
     3. โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา
     4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต
  ซึ่งในกิจกรรมได้เน้นทักษะด้านการฟัง และการพูดให้กับนักเรียนทุกรูป  
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 17:50 น.)