สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

ในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2561
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ทำการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
นักเรียนทุกรูปมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ จึงทำให้การสอบครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี
และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ถวายน้ำปานะกับทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 เวลา 17:24 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

Mr.Peter S. Robinson & Mrs.Janet Sparks และคณะกรรมการมูลนิธิ SET ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
Mr.Peter S. Robinson และคณะกรรมการมูลนิธิ SET
ได้พา Mrs.Janet Sparks ผู้สนับสนุนทุน มูลนิธิ SET
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ซึ่งคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนได้ให้การต้อนรับ
เป็นอย่างดี

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:40 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 12th) 2018

   โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 12th) โดยได้รับความร่วมมือตลอดจนการ
สนับสนุน ด้านงบประมาณจากมูลนิธิ SETและคณะวิทยากรอาสาสมัครชาวต่างชาติ
(Volunteer) จำนวน 16 คนจาก Project Trust ประเทศอังกฤษ
   ค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้ ได้มีการเชิญคณะครูและนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนพระปริ
ยัติธรรม แผนกสามัญิศึกษาในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์จำนวน 4 โรงเรียนเข้าร่วม
ค่ายภาษาอังกฤษ ได้แก่
     1. โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา
     2. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
     3. โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา
     4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต
  ซึ่งในกิจกรรมได้เน้นทักษะด้านการฟัง และการพูดให้กับนักเรียนทุกรูป  
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 17:50 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR