ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ SPACE INSPIRIUM และ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ การเรียนการสอนให้นักเรียน
มีการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีและรู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปในอนาคตข้างหน้า เพื่อมาปรับให้เข้า
กับการเรียนและการดำเนินชีวิตในยุค Thailand 4.0  

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 16:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ วัดหลวงพ่อจ้อยและถ้ำบ่อยา 2560

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ วัดศรีอุทุมพรและวัดถ้ำบ่อยา จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ด้านประวัติศาสตร์และการดำรงค์ชีวิต
การรักษาโรคของสมัยโบราณ ทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจึงได้
จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดศรีอุทุมพรและวัดเทพนิมิตทรงธรรม

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 16:44 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านหนองจิกสี จ.พิจิตร 2560

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่
ณ บ้านหนองจิกสี จังหวัดพิจิตร
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรง
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จึงนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
ไปศึกษาแหล่งการเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองจิกสี จ.พิจิตร

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 16:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR