โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 โรงเรียนดีเด่นด้านควบคุมโรคไข้เลือดออก โซนเทศบาล

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 โซน เทศบาล ซึ่งเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2553 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรมประกวดโรงเรียนด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา..

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:19 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2/2554

             เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 9 โรงเรียน ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:18 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

การอบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้โปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย Microsoft Access

             พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ร่วมกับ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในการใช้โปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย Microsoft Access โดยอาจารย์โกเมศ  ทังสุพานิช มาเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ซึ่งได้การสนับสนุนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ๙ โรงเรียน ส่งบุคลากรโรงเรียนมาเข้าอบรมในโครงการนี้ด้วย...

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:24 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR