สำนักงาน พศ.ย้ายที่ทำการชั่วคราว

เนื่องด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมจึงจำเป็นต้องย้ายสถานที่ทำการสำนักงานจากพุทธมลฑล มาตั้งชั่วคราวอยู่ที่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคารพระธรรมวโรดม 100 ปี เลขที่ 3 ถนนสามเสน 9 วัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2241-8002,0-2241-8005 โทรสาร 0-2241-8002

 

สถานการณ์น้ำท่วม 2554

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

จังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย

นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัด และพระภิกษุ/สามเณร ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถออกรับบิณฑบาตได้ จังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน สมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (สำนักงานจังหวัด) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๐ ๓๖๐๑ - ๓

 

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR