สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะย้ายที่ทำการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ ชั้น 5, 7 และ 8 อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

 

คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบปี 2555 ช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ประสบอุทกภัย

 สำนักงานประกันสังคม เผยมติคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยในวงกว้าง โดยลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปี 2555 เตรียมเร่งยื่นเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อออกกฎกระทรวงบังคับใช้ต่อไป
นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินต่อบ้านเรือน บริษัทห้างร้านสถานประกอบการต่างๆ และส่งผลกระทบต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วกัน ดังนั้น สำนักงานประกันสังคมจึงได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันสังคม โดยคณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2555 โดยลดจากอัตราเงินสมทบที่จ่ายในปัจจุบันฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ดังนี้
ครึ่งปีแรก (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2555) จ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 3 ลดลงจากเดิม ฝ่ายละร้อยละ 2
ครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2555) จ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 4 ลดลงจากเดิม ฝ่ายละร้อยละ 1

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่
(นักธรรมโท-เอก สอบ ๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ธรรมศึกษาสอบ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔)
>>>สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก จังหวัดนครสวรรค์
>>>สนามสอบสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก จังหวัดนครสวรรค์
>>>คณะกรรมการดำเนินการสอบนักธรรมชั้นโท-เอก.pdf

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR