สถานที่ติดต่อ กองพุทธศาสนศึกษา

สถานที่ติดต่อ กองพุทธศาสนศึกษา แห่งใหม่....ดังนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ชั่วคราว) อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 8 เลขที่ 666 ถนน บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700.... โทรศัพท์ 02 446 8239-40 Fax. 02 446 8237 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ผลสอบ นักธรรมตรี ๒๕๕๔ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์

พระครูปลัดพิทักษ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ แจ้งว่า แม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2554 อำเภอเมืองนครสวรรค์ มีนักเรียนสอบได้ จำนวน ๔๐๒ รูป

>>>บัญชีผู้สอบได้ประโยคนักธรรมชั้นตรี ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔

 

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2554

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 26-29 ธันวาคม 2554 จึงขอแจ้งให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าสอบตามตารางสอบต่อไป
>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ และตารางสอบ

 

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR