กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2554

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 26-29 ธันวาคม 2554 จึงขอแจ้งให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าสอบตามตารางสอบต่อไป
>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ และตารางสอบ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปี พ.ศ.2555 แก่ปวงชนชาวไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

หมายเลขโทรศัทพ์/โทรสาร ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 , 7และ 8

เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม. 10700

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR