โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp 2012)

โรงเรียนคีรีวงศืวิทยา จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp 2012) ประปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 21 มกราคม 2555 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 100 รูป ประกอบด้วย โรงเรียนคีรีวงศ์วทยา, โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา ,โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม,โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา,โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต, โรงเรียนศรีนภเขตวิทยาผลที่คาดจะได้รับ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษมากขึ้น, ได้ฝึกทักษะในด้านการฟัง อ่าน เขียนและพูดดีขึ้น, สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้มากขึ้น

>>>โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp  2012)

>>>ภาพกิจกรรม

 

ประวัติวันครู

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู ด้วยเหตุนี้ในทุก ๆ ปี 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 14 มกราคม 2555

 “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR