ศูนย์การเรียนรู้ภูทอง

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจัดพิธีปิด

โครงการฝึกหัดจิตรกรรมไทย ๑๐๐ ชม.

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ส่งสามเณรนักเรียนเข้าเรียนจิตรกรรมไทย

ณ.ศุนย์การเรียนรู้ ภูทอง ครบ ๑๐๐ ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

 

ประชุมสัมมนา

วันอังคารทีื่ 20 สิงหาคม 2562

คณะครูโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

คลิกข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับสามเณรนักเรียน

คลิกรูปภาพเพิ่มเติม

 

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR