สถิติจบมัธยมตอนปลาย

 

รุ่นที่ 1
2538
16 รูป

พระมหาประสาท เจือทอง พธ.บ.,กศ.ม.
จันที รันชิตโคตร
เรวัฒน์ มะยม
ธีรพัทธ์ วรโงน
อาตั้น หมื่นเรือนคำ
นิรุต หารเขมร ค.บ.

สุพล โยธาเสน
กมล เย็นขัน
สังเวียน ตาสี
สรศักดิ์ แสงหาชัย  พธ.บ.
บุญเพ็ง ทุมพร
อุเทน ปิ่นใจ
 

ศักดิ์สิทธิ์ คำโพธิ์
สมบัติ เชื้อนุ่น
บุญเลิศ สระแก้ว
วิทยา ประชุมชน  ค.บ.

รุ่นที่ 2
2539
17 รูป

ทวีผล ขอบเขต  บธ.บ.
ดำรงเกียรติ สุ่นอัมพร
รัตน์ ศรีไพร
สยาม อินทร์สิงห์ทอง
ภานุพงษ์ คำลือ  ค.บ.
พิเชษฐ์ วันยาม

ประดับ ประสารยา
ประมิน มาวัน
เสนาะ ตาสุ่ย
เดวิตร การะเกตุ
ปรีชา โคตรมา
กิตติวัฒน์ เหล่าจันทร์
 

สมทรง เพ็ชรพลอย
ธวัชชัย แดงงาม
สมภาร แทบท้าว
นิกร นัคคะสาน
จิรวัฒน์ แสงศิริ

รุ่นที่ 3
2540
12 รูป

อวยชัย จันทระภา
จรูญ ช่วยพิชัย  พธ.บ.
มนูญ ทองนำ
วีรวัฒน์ ลี้พล

วิศิษฐ์ ทองเตียง
เศรษฐกร ศรีกำพล
บุญเลิศ พันธ์พิมพ์
เกษม เชื้อสายสิทธิ์

พรชัย รัตน์พลแสน
ประเสริฐ มิ่งสงค์
สง่า แปวโคกทัน
ไฮ้ แซ่ฉั่ว พธ.บ.

รุ่นที่ 4
2541
13 รูป

สมดี นิกรกุล  พธ.บ. , กศ.ม.
สมพงษ์ พิมพ์เสน พธ.บ.
บุญมา โพธิ์ศรี
วชิรพงษ์ ชรินทร์
สนอง มาลาหอม พธ.บ.

ทำเนียบ เลานามสิงห์
วันนา ศรีรักษ์ 
ศุภกาญจน์ สืบศักดิ์วงศ์
ดิเรก จันทนันท์
ประยูร ใยสะอาด  ปวส.

กิตติพงษ์ รมศรีภู
สมัย เภาพิมพ์
นัตกานต์ การะภักดี

รุ่นที่ 5
2542
14 รูป

พระสมุห์พิทักษ์ อินทอง พธ.บ.
วิสันต์ พรมมี
ดำรง บุดดี  ปวส.
พระปลัดกมล วงศ์ชัย ศน.บ.
สง่า ทิพหมึก ศศ.บ.
 

สมศักดิ์ บุญทันเสน  ปวส.
สิงหนาท ก๋าลื้อ
สรสิงห์ เกาหวาย ค.บ. ,กศ.ม.
นริศ แก้วโชติ
ไพศาล เครือแสง ศศ.บ.

จักกฤษ คงสะโตร์
ประพันศักดิ์ ผึ่งไทยสง ศน.บ.,M.P.A.
ภาณุพงศ์ เบิกบาน
มานพ อายุวงค์ พลฯตำรวจ

รุ่นที่ 6
2543
16 รูป

สุริยาคม พิมเสน
ปัญญา ธำมะวงค์  ปวส.
สิริพัฒน์ บุญจันทร์
อดิศักดิ์ เดชสีมา
ประมวล ปันสีคำ  ปวส.
เมธา หมั่นกิจ ปวส.

กิตติพล ขัดศิริ
บรรเจิด อุปถัมภ์
เลอพงษ์ อุนันตา  ศน.บ.
เอกชัย ประชุมสาย สิบโท
ขวัญประชา จันสุพรหม  ศน.บ.
สหมอน ประชาชิต
 

เสิน สมสวัสดิ์
อดินันท์ เพ็งปอพาน
ชายแดน วาจาสัตย์
วรพงษ์ วงศ์ศิริ

รุ่นที่ 7
2544
12 รูป

สมเกียรติ ลังกาพิน พธ.บ.
ไกรสร สองศรี
ประยุทธ ปันทองมา  ศศ.บ.
วิชา จันทร์คะติ

ชัยมา ศิริมาตย์
สุทิน นาทะสันต์
ชาราวุฒ อาริฟอง  ปวส.
รักพงษ์ ขัดศิริ
 

พงษ์เทพ บุญครอง
พงษ์พิทักษ์ ประณมศรี
กฤษณะ ชัญมาตร์  ปวส.
สันติ มูณีวรรณ  ค.บ.

รุ่นที่ 8
2545
21 รูป

ชัยวัฒน์ สืบเสนาะ
สนาน ชารินทร์
ศุภณัฐ บุญเจิง   ค.บ.
อภิชัย อิ่นทา ปวส.
เดชณรงค์ กลางสันเทียะ
สมบูรณ์ คำยาน
วิศิษฐ์ ไชยลังกา  ปวส.
 

ณัฐวุฒิ บุญเจิง
ไพรวัลย์ กาคำ
สายันต์ ลาดถา
สมภาร ภักดียา
สมเด็จ หวานน้ำ
วิชัย เกษราช ปวส.
ธนายุทธ เบิดศรี
 

ปรีชา พจนาพิริยะ
จิตกร ธรรมพร
ชาญชัย คำพินิจ
วัชรินทร์ ผาสุก
วิเชียรบุรี ขวัญโพก
สมใจ มีคาร
สุรัตน์ ตะเคียนเกลี้ยง

รุ่นที่ 9
2546
7 รูป

บัณฑิต ไพรบึง
เอกชัย นามนวล
เกษมสุข อินทรีย์  ปวส.
องอาจ พุ่มระชัฏ  ปวส.

สมัย  บุดดีหงษ์
พรชัย เกตุหอม
ทองคุณ สีทอง
 
 

 

รุ่นที่ 10
2547
18 รูป

วินัย งาหอม
เกรียงไกร จันทร์สา
กิตติศักดิ์ บัวไขย
สมบูรณ์ คำเจียก
สิริวัฒน์ คำลือ
รัฐภูมิ อุปถัมภ์
บรรจง รสหอม
 

สมชาย ยิ่งใหญ่
เอกภพ รัตนพันธ์
สมบูรณ์ ผู้มีสัตย์
ณรงค์ ศรีคำ
วีรศักดิ์ วันดี
วันชัย แผนสุพรรณ์
อดิศักดิ์ เทาศิริ
 

ชัยยศ กรสิงห์
พระวิชัย กล้วยแพะ 
ชัยวัฒน์ แผนสุพรรณ์
จตุรงค์ ทองดอนใหม่

รุ่นที่ 11
2548
11 รูป

กรด  วระวิทย์
ชาญณรงค์ มงคล  
วีรวุฒิ ทิพย์ปัญญา
วัฒนา  ภาวงค์
กิติกร  บุญยัง
จักรวรรดิ์ ไมยะปัน

ธีรพงศ์ อุปสรรค
รพีภัทร อายุยืน
ชุมพล หม้อสุวรรณ
ศราวุฒิ สระขุนทด
ปิยวุฒิ ศรีบุรินทร์  

 

 

สถิตินักเรียนจบมัธยมปลาย

ปีการศึกษา

จำนวน

2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

16
17
12
13
14
16
12
21
7
18
11

HOME

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 12:03 น.)