สถิติจบมัธยมศึกษาตอนต้น

 

รุ่นที่ 1
2538
17 รูป

กิตติพงษ์ รมศรีภู
ดิเรก จันทนันท์
คูณ ปลื้มหอม
นพปฏล  เพชรไพร
สมัย เภาพิมพ์
สมภาร สีหา

นัตกานต์  การะภักดี
วิระกาล สีพลู
ประยูร  ใยสะอาด
สัมมนา กลิ่นยี่สุ่น
ศุภกาญจน์  สืบศักดิ์วงศ์
วงเดือน  สุดใจ
 

วันนา  ศรีรักษ์
ผจญ นุ้ยสุข
พร้อม  หาญณรงค์
สุชาติ  สุธงษา
กฤษณะ เกษวัง

รุ่นที่ 2
2539
16 รูป

วิสันต์  พรมมี
สง่า  ทิพย์หมึก
มนัส สุขอิ่ม
โยธิน  เตรียมทนะ
กมล วงศ์ชัย
ถิ่นนิกร อุปพงษ์

สุนันท์  สุดวิลัย
บุญเลี้ยง แก้วปัญญา
ดำรง  บุดดี
อุดร บุญประเสริฐ
สนมยศ  โพธิ์ศรีทอง
สมจิตร  ดังโพนทอง
 

อนุวัช  พงษ์ไพบูลย์
นิคม ตาใจ
ศักดิ์ชัย  วุฒิศักดิ์
สุนทร  กลิ่นวิเศษ
 

รุ่นที่ 3
2540
24 รูป

พินิจ  ระวังภัย
จักรพงษ์  พันธพิพัฒน์
จำปา พรมชาติ
สุพรม  ลีพรมมา
ธรรพ์ณธร  ท้าวน้อย
บุญยัง เพชรกลัด
อนุชาติ  นัดจ้อย
จันทร์ดี  พันธ์เฉย

ภูมิประวัติ  แสงงาม
สมพงษ์ แสงมณี
สุริยาคม พิมเสน
สำราญ  ยอดฉิมมา
มลตรี  จิตมาตย์
ปัญญา ธำมะวงค์
ธงชัย แก้วมงคล
สมพงษ์  จันทร
 

สุทัด นวลบ้านด่าน
สุริยา ปรางทับทิม
วิชัย  กระจ่างศรี
ศรณรินทร์  ศรีชื่น
เทพ  แสงมาศ
สุบิน ศรีเถื่อน
ศิริชัย  สุภาผล
นิคม  ใจเป็ง

รุ่นที่ 4
2541
19 รูป

สมนึก  พลพงษ์
ศิลา  มะลิทอง
ไกรสร  สองศรี
จันทร์  ใจกว้าง
คมสัน  ศรีธิ
สมชาย ทองกวาว

เนรมิตร  สิมพานคง
สุรสิทธิ์ กลิ่นเจริญ
วัชรพล  พิมพ์โนนทอง
สายัญ  แก้วกุดเลาะ
ศราวุฒิ บุญคล้ำ
คำไข สนสุวรรณ
 

ภิโชติ  สุขแจ่ม
มานิตย์  อุปนันท์
ณรงค์ฤทธิ์  อุ่นนุช
ดิเรก  โตพ่วง
ศราวุธ โหน่งที
ธีระพล  โสพัฒนา

รุ่นที่ 5
2542
12 รูป

จตุรงค์  พลอำนวย
สาธิต  บุตรอ่ำ
วิชิต มะกรูดอินทร์
อุทิตย์  เพชรพลอย

จักรพงศ์  จันทร์สุวรรณ
บุญเกิด ปักเขตะนัง
วิชัย เกษราช
วิชัย แสงกุดเลาะ
 

อาทิตย์  เพิ่มพูน
ธนายุทธ  เบิดศรี
ประกาย ชัยวงศ์
 

รุ่นที่ 6
2543
15 รูป

สมานมิตร  สงคราม
สุภิชัย  สิมภา
ประเสริฐ คำงาม
องอาจ  พุ่มระชัฏ
ทองสุข ใจดี

ปรีชา  มันสา
ขจรจิตร  รักษาภักดี
กิตติพงษ์  อุปถัมภ์
เอกพันธ์  บุราโส
ทองคูณ สีทอง
 

ตะวัน  พนารักษ์
วีรศักดิ์  วันดี
ศรายุทธ นันทะสุธา
เกษมสุข  อินทรีย์

รุ่นที่ 7
2544
17 รูป

สมชาย  ยิ่งใหญ่
ชัยยศ  กรสิงห์
ชัยวัฒน์ แผนสุพรรณ์
จตุรงค์ ทองดอนใหม่
เฉลิมพล  ดวงดี
ปริญญา  นิกรกุล

อภิวัฒน์  เถื่อนวรรณา
ณรงค์เดช  อ่อนนิ่ม
สงกรานต์ มีชัย
สมบูรณ์  ผู้มีสัตย์
นิกร  สารีเขียว
วินัย งาหอม
 

ชูชาติ  ศรีสุข
กิตติศักดิ์  บัวไขย
กล้าหาญ ยิ้มเจริญ
วันชัย  แผนสุพรรณ์
อาคม  ช่วยบำรุง

รุ่นที่ 8
2545
15 รูป

วิศรุต  เสือสุข
กิตติศักดิ์  คงอยู่
วีรศักดิ์  ทิพย์บำราบ
สิทธิชัย เขียวน้อย
สมศักดิ์  วรยาน

สุรัตน์  รัตนวิมล
เทอดศักดิ์  รัตนพันธ์
วุฒิชัย วรรณา
สมชาย  ชาวป่า
สมชาย จันดี
 

วิทูลย์  จันทะบัณฑิต
อำนาจ  เหลืองมะลัง
ชุมพล หม้อสุวรณ
ศราวุฒิ  สระขุนทด
ยุทธนา  มูนศรีนวล

รุ่นที่ 9
2546
15 รูป

ศิวนัฐ  ถีภูเขียว
สราวุธ  อินทรสุข
ธีระพงษ์ กำมาทอง
จักรพงษ์  รอดชีวะ
ศิวณัฐ  สีดาทอง

สมชาย  ฉิมพลี
ยอดรัก  วิจิตรปัญญา
ปรัชญา มันสา
เสนาะ  ทวีศรี
สวัสดิ์  พิชัย
 

สุวัฒน์  ภูทัดหมาก
สุริยันต์  สงฉิม
สมานชัย  จ่าพบ
ศุภชัย  ขาวสง่า
ธวัชชัย  แสงศรี

รุ่นที่ 10
2547
24 รูป

กิตติ สังข์ยก
ขวัญชัย ตรีรัตน์
ชลอ แก้ววิเศษ
ชานนท์ เทียนบัว
ชาย ไชยเพชร
นุกูล วงษ์ขันธ์
บรรลือ มลิพันธ์
บุลากร อุตธิยะ

ภูมินทร์ นะวะศรี
อานนท์ อังสี
เอื้อศักดิ์ สิทธิพันธ์
วิรัตน์ กันล้อม
ยุทธภูมิ รสธรรม
ทศพร บุตรราช
วิษณุ น่วมไม้
สกล โภคาพานิชย์
 

ธนาพัฒน์ สระขุนทด
ดวงสกุล บุตรอินทร์
พงษ์พัฒน์ สิงห์โส
อนุรักษ์ แก้วจันทร์
ศักดิ์ชัย สระขุนทด
วัฒนพงษ์ นิรงค์บุตร
ศิริชัย จันทะบัณฑิต
สมหมาย จันทะบัณฑิต

รุ่นที่ 11
2548
16 รูป

นพนันท์ ธงชัย
บูรณ์พิภพ บึงไกล
พลวัฒน์ ประคองใจ
ภูมิ สิไชย
มารุต มงคลแสน
วีรชัย นิ่มเนียร

ศตวรรษ์ สมัครเขตการณ์
ศักดิ์ศรี คำผาย
อนุวัฒน์ จันทนา
เอกรินทร์ แสงเปลี่ยน
ทรงพล บุญตา
สัตยะ โทนะศรี
 

ปิยะนัส ยิ้มเข็ม
สมยศ ชูเจริญ
ขจรศักดิ์ ทองปรอน
อรรถวุฒิ โพธิ์น้อย

รุ่นที่ 12
2549
14 รูป

เกียรติศักดิ์ แจ้งสว่าง
ณรงค์  ชาวสวน
ทินกร  สีจันทร์
ประจักษ์  วิสัยบูลย์
มงคลชัย  พรรษามี

สงกรานต์  แก้วอ่ำ
อมรวิทย์   ยิ้มเข็ม
เอกพจน์   หอมสะอาด
สมหมาย  ผู้มีสัตย์
อดิเทพ  หอมขุนทศ
 

ภานุวัฒน์  สมัครเขตการณ์
จักรกฤษณ์  แก้วใส
อานนท์ พินิจเกสร
พีรยุทธ งามผิว

รุ่นที่ 13
2550
26 รูป

คุณากร เพ็งไธสง
มัฆวาน อินทสิทธิ์
อดิศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ก้องศักดิ์ สุขล้ำ
รณชัย ด้วงเม้า
สุวัฒน์ พิชัย
อนาวิล เจริญทัศน์
วันชัย สุขแจ่ม
ธีระพงษ์ สรญา

เทวา สีหานาม
อดุลย์ สู้รักรัมย์
มานพ แสนวงษ์ใน
อนุชา จ่าพบ
เจ็ดมณี จำปาห้อย
ธนรัตน์ ขนันดูล
ธรรมรัตน์ เนื้อไม้
อนันต์ เทียนบัว
พีระพล ทรงเครื่อง
 

พงษ์พัฒน์ คำลือ
สุธี พริ้งเพลิด
อภิชาติ พงษ์ษา
นัฐพันธ์ ปันจา
สมพงษ์ คงตรง
เอกพันธ์ บุญเต็ม
กิตติศักดิ์ ไกรรับ
ธนกร เศรษฐการมงคล

รุ่นที่ 14
2551
26 รูป

 

 

 

รุ่นที่ 15
2552
24 รูป

กู้เกียรติ โพธิเจริญ 22 กันยายน 2537
จักรวุฒิ เนตรทอง 19 กันยายน 2537
จักรกฤษ มาทา 14 มิถุนายน 2537
ทศพล แสงพุ่ม 12 มิถุนายน 2537
ณัฐพล เทพพรม 1 พฤศจิกายน 2537
ประสิทธิ์ จ๊ะนวน 30 มิถุนายน 2537
พิทยา รื่นรมย์ 8 ตุลาคม 2537
รุ่งโรจน์ ดนตรี 13 กันยายน 2537

วุฒิชัย ปานพ่วง 26 พฤศจิกายน 2537
วุฒิพงษ์ โสดาวงษ์ 1 มิถุนายน 2537
สมพร อินทร์ศักดิ์ 20 กันยายน 2537
อนิรุท อินทนา 23 เมษายน 2537
สามารถ อุ่มจานสา 20 มีนาคม 2537
สายชล พริ้งเพลิด 24 พฤษภาคม 2538
สุรชัย พินิจเกสร 24 กรกฎาคม 2536
อนุกูล มูลสา 2 มกราคม 2537
 

อภิสิทธิ์ ใจยา 23 เมษายน 2537
ยุทธนา อรุณศรี 17 พฤศจิกายน 2537
วุฒิภัทร โลห์เพชร 1 พฤษภาคม 2538
สุรศักดิ์ ศิริบุญ 29 กันยายน 2537
บอย แซ่ตั้ง 13 มกราคม 2538
ทัตธน สวะรัมย์ 29 พฤศจิกายน 2536
มนัส วิระษร 5 มีนาคม 2538
ประจักษ์ ทีปชมภู 9 มกราคม 2538

 

สถิตินักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา

จำนวน

2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

17
16
24
19
12
15
17
15
15
24
16
14
26

24

HOME

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 14:36 น.)