ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

 

ที่

รหัสประจำตัว

(8 หลัก)

ชื่อ –นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

สังกัดวัด

1

70531309

สามเณรดิษย์  สิงห์คา

27 มกราคม 2541

คีรีวงศ์

2

70531310

สามเณรโทมิอากิ  ฟูจิโอก้า

26 มีนาคม 2541

คีรีวงศ์

3

70531313

สามเณรธวัชชัย  จินดาศรี

13 ตุลาคม 2540

คีรีวงศ์

4

70531316

สามเณรนันทวัฒน์  ชูประชัย

20 กุมภาพันธ์ 2541

คีรีวงศ์

5

70531319

สามเณรพนัสชัย  พิชัย

22 พฤษภาคม 2539

คีรีวงศ์

6

70531324

สามเณรสตีเวน  แลมเบิร์ต

22 กรกฎาคม 2540

คีรีวงศ์

7

70531327

สามเณรอนันตชัย  ทสพร

29 ธันวาคม 2540

คีรีวงศ์

8

70541377

สามเณรไชยวัฒน์ อรรควงษ์

21 กันยายน 2540

คีรีวงศ์

9

70551426

สามเณรวรวุฒิ  แก้วจันทร์

4 กันยายน 2540

คีรีวงศ์

10

70551427

สามเณรพัฒนศักดิ์  นามโคตร

24 เมษายน 2541

คีรีวงศ์

11

70561458

สามเณรชุษณะ  ซื่อสัตย์

2 ตุลาคม 2540

คีรีวงศ์

12

70561461

สามเณรนภดล  วงศ์ชัย

29 กันยายน 2540

คีรีวงศ์

13

70561463

สามเณรบงกช  แท่งทอง

13 พฤศจิกายน 2540

กระจังงาม

14

70561464

สามเณรวัชรพงษ์  โนขัติ

18 ตุลาคม 2540

คีรีวงศ์

15

70561465

สามเณรสรศักดิ์  ทิพย์ปัญญา

30 สิงหาคม 2539

พุชะพลูใต้

16

70561466

สามเณรสิทธิชัย  เหล่าเปีย

10 กุมภาพันธ์ 2541

กระจังงาม

17

70561482

สามเณรยุทธชัย  สระประการ

10 สิงหาคม 2538

พุชะพลูใต้

18

70521227

สามเณรสิทธิพงษ์  วรรณโนรี

8 กรกฎาคม 2537

พุชะพลูใต้

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 14:35 น.)