ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ที่

รหัสประจำตัว

(8 หลัก)

ชื่อ –นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

สังกัดวัด

1

70541362

สามเณรบัญชา  บุญสอน

8 สิงหาคม 2541

พุชะพลูใต้

2

70551402

สามเณรณัฐวุฒิ  พึ่งวอน

25  สิงหาคม 2542

คีรีวงศ์

3

70551404

สามเณรธันยธรณ์  วิมุกตายน

22  มีนาคม 2542

กระจังงาม

4

70551406

สามเณรเนวิน  โพไข่

4  พฤษภาคม 2543

พุชะพลูใต้

5

70551407

สามเณรปณิธาน  อินไชย

3  กุมภาพันธ์ 2543

คีรีวงศ์

6

70551410

สามเณรมงคล  คำภาชาติ

1  พฤศจิกายน 2542

คีรีวงศ์

7

5041411

สามเณรวรุตม์  อ่อนน้อม

11 กันยายน 2542

คีรีวงศ์

8

70551414

สามเณรไววิทย์  ผาลา

19 มีนาคม 2543

กระจังงาม

9

70551445

สามเณรศรันย์  พีระพฤกษ์

11  พฤศจิกายน 2542

กระจังงาม

10

70561481

สามเณรวีระชัย  มีใส

22 มิถุนายน 2542

คีรีวงศ์

11

70581525

สามเณรนนทภัส  อินทร์เพ็ญ

16 มีนาคม 2543

คีรีวงศ์

12

70581526

สามเณรสุทธิ์พงษ์  สมใจ

22 พฤศจิกายน 2542

คีรีวงศ์

13

70581527

สามเณรวัชรลักษณ์  ล่ำสัน

19 ธัวาคม 2542

คีรีวงศ์

14

70581528

สามเณรอติคุณ  ปานทรัพย์

18 ตุลาคม 2539

คีรีวงศ์

15

70581531

พระไกรรัตน์นันต์  วรอินทร์

15 มกราคม 2527

คีรีวงศ์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 15:15 น.)