ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ที่

รหัสประจำตัว

(8 หลัก)

ชื่อ –นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

สังกัดวัด

1

70561446

สามเณรกิตติโชค  เถื่อนศรี

4 พฤษภาคม 2544

คีรีวงศ์

2

70561447

สามเณรจิระพงษ์  ชื่นชาย

10 พฤศจิกายน 2543

คีรีวงศ์

3

70561448

สามเณรณัฐพล  สีแดง

31 ตุลาคม 2543

คีรีวงศ์

4

70561449

สามเณรธีรพล  ศรีพมมา

31 กรกฎาคม 2542

หนองกระทุ่มใหม่

5

70561450

สามเณรพิเชษฐ์  ไชยยัง

28 กันยายน 2543

คีรีวงศ์

6

70561451

สามเณรไพลพ  นามสิงห์

13 กรกฎาคม 2543

คีรีวงศ์

7

70561452

สามเณรมรดก  อุตมูล

3 เมษายน 2543

พุชะพลูใต้

8

70561453

สามเณรวันเฉลิม  พีระพิฤกษ์

5 ธันวาคม 2543

พุชะพลูใต้

9

70561454

สามเณรอัธพงษ์  ชูดี

14 กุมภาพันธ์ 2543

คีรีวงศ์

10

70561455

สามเณรอนันต์  หงษ์ลอ

29 ตุลาคม 2542

หนองกระทุ่มใหม่

11

70561478

สามเณรธีรภัทร  พึ่งสุข

28 กันยายน 2543

คีรีวงศ์

12

70561479

สามเณรพีรทัช  เนาวสุข

16 พฤศจิกายน2543

คีรีวงศ์

13

70561480

สามเณรศตวรรษ  ชื่นมี

12 กันยายน 2542

คีรีวงศ์

14

70571501

สามเณรณัฐวุฒิ  ฟักแก้ว

9 พฤษภาคม 2544

พุชะพลูใต้

15

70571502

สามเณรวัฒนา  แท่นประทุม

24 กันยายน 2542

พุชะพลูใต้

16

70571503

สามเณรสิทธิชัย  ภู่แพร

2 พฤษภาคม 2544

พุชะพลูใต้

17

70571504

สามเณรแสงชัย  น้ำส้ม

27 กุมภาพันธ์ 2543

พุชะพลูใต้

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 15:14 น.)