ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ที่

รหัสประจำตัว

(8 หลัก)

ชื่อ –นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

สังกัดวัด

1

70571483

สามเณรชิณณธร  นาคก้อน

20 พฤษภาคม 2544

คีรีวงศ์

2

70571484

สามเณรชัชวาล  ร่วมรัก

20 เมษายน 2554

คีรีวงศ์

3

70571485

สามเณรณัฐนนท์ ภักดีเทวาศิริสกุล

26 ธันวาคม 2544

คีรีวงศ์

4

70571487

สามเณรณัฐวัตร  ศรีชัยนาท

4 พฤศจิกายน 2544

คีรีวงศ์

5

70571488

สามเณรไตรสุริยัน  น้อมมนัส

3 ธันวาคม 2544

คีรีวงศ์

6

70571489

สามเณรทัศตินัย  สระทองหน

19 พฤษภาคม 2544

คีรีวงศ์

7

70571491

สามเณรธวัชชัย  ลาดศิลา

27 เมษายน 2545

คีรีวงศ์

8

70571493

สามเณรพิชิตชัย  ฉิมนอก

18 กรกฎาคม 2543

หนองกระทุ่มใหม่

9

70571494

สามเณรศุภกิตติ์  สุขหิรัญ

14 พฤศจิกายน2544

คีรีวงศ์

10

70571497

สามเณรอนุพงศ์  ประเสริฐ

20 มกราคม 2545

คีรีวงศ์

11

70571498

สามเณรอดิลักษณ์  จอมมะเริง

8 มิถุนายน 2545

คีรีวงศ์

12

70571499

สามเณรอานนท์  เพ็ชรท้วม

15 พฤษภาคม 2544

คีรีวงศ์

13

70581523

สามเณรนันทิพัฒน์  คำนาก่วม

25 มีนาคม 2544

คีรีวงศ์

14

70581524

สามเณรเด่นศักดิ์  พรหมเมศ

27 ตุลาคม 2544

บึงนาราง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 15:14 น.)