ผลการเรียน

การนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒเมธี ดร.และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม 
นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2018 เวลา 17:40 น.)

 
kiriwong_QR