ผลการเรียน

โครงการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 
เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
บรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้สามเณรโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 16:52 น.)

 
kiriwong_QR