ผลการเรียน

ผอ. พศจ. นครสวรรค์ นิเทศ ติดตามกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผอ. พศจ. นครสวรรค์ และคณะ นิเทศ ติดตามกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 
kiriwong_QR