ผอ. พศจ. นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผอ. พศจ. นครสวรรค์ และคณะ ตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
เมื่อ วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560