ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ SPACE INSPIRIUM และ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ การเรียนการสอนให้นักเรียน
มีการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีและรู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปในอนาคตข้างหน้า เพื่อมาปรับให้เข้า
กับการเรียนและการดำเนินชีวิตในยุค Thailand 4.0  

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 16:42 น.)