GOOD BYE T.TOM

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมGOOD BYE T.TOM

ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา