กิจกรรมทัศนศึกษา ณ วัดหลวงพ่อเดิม 2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ วัดหลวงพ่อเดิม จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้รับประสบการณ์ตรง และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะที่ดี

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 กันยายน 2017 เวลา 17:43 น.)