บรรพชาสามเณร 2-05-60

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดบรรพชาสามเณรนักเรียนผู้เข้าเรียนใหม่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560