ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ
ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 26-27 มกราคม 2560