THE SET FOUNDATION

มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ประธานมูลนิธิ
 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร และนักศึกษา
 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปวส. ทุนละ 10,000 บาท
และศึกษาในระดับ ปวช. ทุนละ 6,000 บาท ต่อเทอม
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2016 เวลา 22:03 น.)