คณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนวัดช้างมาดูงาน

ด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และสามเณรนักเรียนสภานักเรียน โรงเรียนวชิรกุญชร
มัธยม วัดนาควัชรโสภณ จังหวัดกำแพงเพชร ได้มาศึกษาดูงาน
ด้านการเรียนการสอน / อาคารสถานที่ และกิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาซึ่งคณะผู้บริหาร คณะครูและสามเณรสภานักเรียน
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี...