THE SET FOUNDATION

มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ประธานมูลนิธิ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร และนักศึกษา ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปวส. ทุนละ 10,000 บาท และศึกษาในระดับ ปวช. ทุนละ 6,000 บาท ต่อเทอม นอกจากนี้ยังได้มอบทุนเบื้องต้นในการเปิดบัญชีธนาคารให้กับสามเณรนักเรียนที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 ทุกรูปละ 200 บาท เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์