กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

                       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทุกรูปในการเปิดภาคเรียนใหม่