กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

  ในทุกๆ ปีการศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  มีนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)  จึงได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2558  จำนวน   31 รูป  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการมูลนิธิ SET และคณะผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมสร้างขวัญกำลังใจอย่างพร้อมเพรียง