กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp 10th)

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp 10th)

    ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดยอาสาสมัครชาวต่างชาติ (Volunteer of Project trust) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ SET และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง โดยได้ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป