ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพฯ

   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีวิสัยทัศน์ รู้ทันเหตุการณ์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัย