ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีวิสัยทัศน์ รู้ทันเหตุการณ์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

เรือหลวงจักกรีนฤเบศ

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือนาวิกโยธิน

พิพิธภัณฑ์เต่าทะเล