ตัวแทนสามเณรนักเรียนจากโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

 

 
สามเณรสมยศ ลักษณะวารี
สามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สามเณรปณิธาน อินไชย
สามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
สามเณรวัชรลักษณ์  ล่ำสัน
สามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ตัวแทนสามเณรนักเรียนจากโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ที่เข้ารับการอบรมวุฒิบัตรหลักสูตรสามเณรพระธรรมทายาท
(สามเณรใจสิงห์รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 9 – 19 กันยายน 2558
ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

1.  โครงการ  : โครงการอบรมอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรสามเณรพระธรรมทายาท (สามเณรใจสิงห์ )รุ่นที่ 1

       ระหว่าง วันที่ 9-19 กันยายน  2558                              
 ณ
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

 

2. หลักการและเหตุผล

          สามเณรในฐานะผู้สืบทอดเจตนารมย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือผู้ที่เข้าสู่การถือ
สมณเพศแต่วัยเยาว์เพื่อร่ำเรียนพระพุทธศาสนา สำหรับในสังคมไทยการบวชเรียนเป็นสามเณรมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสถานะทางสังคม เพราะวัดเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญมาแต่ครั้งในอดีต ดังนั้นชายไทยในอดีตผู้ต้องการเข้าสู่การศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จึงเข้าบวชเรียนเป็นสามเณรเพื่อรับการอบรมความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลก ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาและโอกาสทางสังคมมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น โรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับสามเณรยังอยู่บนเส้นทางของการพัฒนาให้สามารถมีหลักสูตรและการพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถใกล้เคียงกับการศึกษาสายสามัญทั่วไป ทั้งในมิติของความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ทางวิชาการและโอกาสการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดอบรมสามเณรพระธรรมทายาทเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะยกระดับคุณธรรม วัตรปฏิบัติและองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับสามเณรซึ่งเปรียบเสมือนทายาทธรรมของพระพุทธศาสนาไทยในอนาคต

          แนวทางและเป้าหมายของการอบรมสามเณรพระธรรมทายาทมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เพื่อการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความเข้าใจอันดีต่อการสืบทอดปณิธานของพระเถรานุเถระที่สร้างคุณูปการอย่างสำคัญให้กับสังคมไทย ดังนั้นการจัดอบรมสามเณรพระธรรมทายาทจึงมีความเหมาะสมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ต้องการส่งเสริมให้สามเณรในสังกัด มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ผ่านการอบรมเป็นสามเณรที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในขณะเดียวกันก็สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาตามองค์ตถาคตมาสู่สังคมไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ด้วย

 

3. วัตถุประสงค์

3.1เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้มีความรู้และความเข้าใจในการเป็นพระธรรมทายาท

3.2 เพื่อยกระดับความรู้ทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการปรับตัวเข้าสู่สังคมสมัยใหม่สำหรับสามเณร

3.3 เพื่อส่งเสริมให้สามเณรที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในแนวทางของพระธรรมทายาทและสามารถเข้าใจการดำเนินงานของพระธรรมทายาทที่สำคัญในประเทศไทยได้

3.4 เพื่อยกระดับให้สามเณรมีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย

1. สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญ กลุ่มที่  4                                     จำนวน  65 รูป

2. ผู้บริหาร/ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม      จำนวน 10  รูป/คน

          3. พระธรรมทายาทและพระสงฆ์นักพัฒนา  จำนวน 10  รูป

          4. วิทยากรและภาคีเครือข่าย                  จำนวน  10 รูป/คน

     รวมทั้งสิ้น                                           จำนวน  90 รูป/คน

 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน       จำนวน   11  วัน   ระหว่าง วันที่ 9-19 กันยายน  2558     

 


                                            
                  กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรสามเณรพระธรรมทายาท (สามเณรใจสิงห์ ) รุ่นที่
1
                                             ระหว่าง วันที่ 9-19 กันยายน  2558
                              
                         ณ
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

วันพุธที่ 9 กันยายน  2558

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

13.00 น.

จุดรวมพล ณ  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

 

15.30 น.

ลงทะเบียนสามเณรเข้ารับการอบรมฯ

 

16.00-17.00 น.

ปฐมนิเทศ/ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมอบรบโครงการ
โดย... อ.กิตติ์ ขวัญนาค   ผู้ประสานงานโครงการฯ   
และคณะพระวิทยากรโครงการวิจัยฯ

 

17.00 – 18.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

18.00 – 19.00 น.

ทำวัตรเย็น

 

19.00 น.

ฉันน้ำปานะ

 

19.00 – 20.30 น.

กิจกรรมภาคกลางคืน

 

21.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันพฤหัสบดีที่ 10กันยายน 2558

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

 05.30น.

ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ / โยคะ /น้ำปานะ/บิณฑบาตร

 

 7.30 - 8.30    น.

ฉันภัตตาหารเช้า

 

 9.00 -10.00  น.

พิธีเปิดโดย..พระศรีรัตนมุนี,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชฯดำเนินรายการโดย...นักวิชาการฯ กลุ่ม 4

 

10.00– 11.00 น.

บรรยาย.แนวทางการเป็นสามเณรธรรมทายาท (สามเณรใจสิงห์)ที่ดี   โดย... พระครูกิตติรัตนานุกูล   
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4

 

11.30 – 12.00 น.

 ฉันภัตตาหารเพล

 

13.00 – 16.00น.

วิปัสสนากรรมฐาน  โดย…พระวิปัสนาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

 

16.00– 17.00 น.

กิจกรรมพัฒนาวัด

 

17.00 – 18.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

18.00 – 19.00 น.

ทำวัตรเย็น

 

19.00 น.

ฉันน้ำปานะ

 

19.00 – 20.30 น.

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารพุทธธรรม

 

21.30

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน  2558

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

05.30  น.

ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ / โยคะ /น้ำปานะ/บิณฑบาตร

 

7.30 - 8.30 น.

ภัตตาหารเช้า

 

8.30 – 11.00 น.

     “ธรรมทายาทสูตรและอุดมการณ์พระธรรมทายาท
 โดย...พระครูสุจิตธรรมสุนทร พระธรรมทายาท จังหวัดสุโขทัย   รุ่นที่ 6 เจ้าคณะ/ เจ้าอาวาสวัดกงไกรลาส และคณะพระวิทยากร

 

11.30 – 12.00 น.

ฉันภัตตาหารเพล

 

13.00 – 15.00 น.

    “ธรรมทายาทสูตรและอุดมการณ์พระธรรมทายาท
โดย...พระครูสุจิตธรรมสุนทร พระธรรมทายาท จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 6     เจ้าคณะ/ เจ้าอาวาสวัดกงไกลาส และคณะพระวิทยากร

 

16.30 – 17.30 น.

กิจกรรมพัฒนาวัด

 

17.30 – 18.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

18.30 – 19.00 น.

ทำวัตรเย็น

 

19.00 น.

ฉันน้ำปานะ

 

19.00 – 20.30 น.

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารพุทธธรรม โดย...คณะนักวิจัยฯ

 

21.30  น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

05.30  น.

ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ / โยคะ / บิณฑบาต

 

7.30 - 8.00   น.

ภัตตาหารเช้า

 

8.30–11.00 น.

ธรรมทายาทกับการศึกษา
  โดย...พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ, ดร.(วงศ์ใส)   และพระวิทยากร มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มจร.เชียงใหม่

 

11.30 – 12.00  น.

ฉันภัตตาหารเพล

 

13.00 – 16.30  น.

ธรรมทายาทกับการศึกษา
   โดย..พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ, ดร.(วงศ์ใส)  และพระวิทยากร มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มจร.เชียงใหม่

         

16.30 – 17.30 น.

กิจกรรมพัฒนาวัด

 

17.30 – 18.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

18.30 – 19.00 น.

ทำวัตรเย็น

 

19.00 น.

ฉันน้ำปานะ

 

19.00 – 20.30 น.

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารพุทธธรรม โดย...คณะนักวิจัยฯ

 

21.30  น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน  2558

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

05.30น.

ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ / โยคะ / บิณฑบาตร

 

7.30 - 8.00 น.

ภัตตาหารเช้า

 

8.30 – 10.30 น.

ออกเดินทางจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก สู่
ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตวัดเชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

 

10.30-11.00 น.

พักเบรก

 

11.00 – 12.00 น.

ฉันภัตตาหารเพล

 

13.00 – 16.30 น.

ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติภาคสนาม และฝึกปฏิบัติงาน
“บทบาทพระสงฆ์กับการธำรงท้องถิ่นของพระสงฆ์นักพัฒนา”
โดย.. พระครูสมุห์ปราโมช อธิปญโญประธานศูนย์เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตวัดเชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม   จ.สุโขทัย

 

16.30 – 17.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

17.30 – 18.30 น.

ทำวัตรเย็น

 

18.30 – 20.00 น.

ถอดบทเรียนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (AAR)

 

20.00  น.

ฉันน้ำปานะ

 

21.00  น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันจันทร์ที่ 14  กันยายน 2558

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

05.30น.

ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ / โยคะ / บิณฑบาตร

 

7.30 - 8.00 น.

ภัตตาหารเช้า

 

8.30 – 11.00 น.

ฝึกปฏิบัติงาน และเรียนรู้ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเชิงพุทธ”
 โดย...พระครูสมุห์ปราโมช อธิปญโญประธานศูนย์เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตวัดเชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม   จ.สุโขทัย

 

11.30 – 12.00 น.

ฉันภัตตาหารเพล

 

13.00 – 17.00 น.

(ต่อ)  ฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้
“ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเชิงพุทธ”
 โดย...พระครูสมุห์ปราโมช อธิปญโญประธานศูนย์เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตวัดเชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม   จ.สุโขทัย

 

18.30 – 19.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

19.00น.

ฉันน้ำปานะ

 

19.00 – 21.00 น.

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารพุทธธรรม

-ถอดบทเรียนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (AAR)
-การตั้งประธานและคณะกรรมการรุ่น

 

 

21.00  น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

05.30  น.

ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ / โยคะ / บิณฑบาตร

 

7.30 - 8.00 น.

ภัตตาหารเช้า

 

8.30น.

เดินทางกลับสถานที่อบรมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก

 

11.30 – 12.00 น.

ฉันภัตตาหารเพล

 

13.00-16.00 น.

-กิจกรรมธรรมเชิงสร้างสรรค์....จัดรายการวิทยุธรรมะ
โดย...วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

-เทคโนโลยีกับการสร้างนวัตกรรมเชิงพุทธ
โดย...พระปลัดพิพัฒน์พงษ์ ภทฺทวํโส

 

16.30 – 17.30 น.

กิจกรรมพัฒนาวัด

 

17.30 – 18.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

19.00น.

ฉันน้ำปานะ

 

19.00 – 21.00 น.

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารพุทธธรรม

-การคัดเลือกตั้งชื่อรุ่น

 

21.00  น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันพุธที่ 16  กันยายน 2558

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

05.30น.

ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ / โยคะ / บิณฑบาต

 

7.30 -  8.00  น.

ฉันภัตตาหารเช้า

 

8.30 – 11.00 น.

พุทธศาสนากับสังคมไทยสมัยใหม่
      โดย...พระครูพิพิธสุตาทร ดร. (พระมหาดร.บุญช่วย สิรินธโร  )
     
อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
      วิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่  และคณะวิทยากร

       

11.30 – 12.00 น.

ฉันภัตตาหารเพล

 

13.00 – 16.30 น.

พุทธศาสนากับสังคมไทยสมัยใหม่
      โดย...พระครูพิพิธสุตาทร ดร. (พระมหาดร.บุญช่วย สิรินธโร  )
     
อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
      วิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่  และคณะวิทยากร

 

15.00 – 17.30 น.

กิจกรรมพัฒนาวัด

 

17.30 – 18.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

19.00น.

ฉันน้ำปานะ

 

19.00 – 21.00 น.

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารพุทธธรรม

-ฝึกจัดรายการธรรมะ

 

21.00  น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558

 

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

05.30น.

ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ / โยคะ / บิณฑบาต

 

7.30 - 8.00 น.

ภัตตาหารเช้า

 

8.30 – 11.00 น.

“ โครงการขยายผลสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค ” 
   โดย..รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิชและคณะทำงาน
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

             

11.30 – 12.00 น.

ฉันภัตตาหารเพล

 

13.00 – 15.00 น.

 กิจกรรมจัดทำเขียนแผน/โครงการพัฒนาธรรมะสู่ชุมชน
โดย...  คณะพระวิทยากรโครงการวิจัยฯ

 

16.00 – 17.30 น.

กิจกรรมพัฒนาวัด

 

17.30 – 18.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

18.30 – 20.00 น.

ทำวัตรเย็น

 

20.00 – 21.00 น.

กิจกรรมฝึกปฏิบัติการสื่อสารพุทธธรรม

 

วันศุกร์ที่ 18กันยายน  2558

 

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

05.30น.

ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ / โยคะ / บิณฑบาตร

 

7.30 - 8.00 น.

ภัตตาหารเช้า

 

8.30 – 11.00  น.

 ฝึกซ้อมพิธีรับวุฒิบัตรฯ

 

11.30 – 12.00 น.

ฉันภัตตาหารเพล

 

14.00 – 16.30 น.

เตรียมกิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้และการประยุกต์สู่การปฏิบัติ
โดย...คณะนักวิจัยฯ

 

17.30 – 18.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

18.30 – 20.00 น.

ทำวัตรเย็น

 

19.00 – 22.00 น.

กิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้และการประยุกต์สู่การปฏิบัติ
โดย...คณะนักวิจัยฯ

 

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน  2558

 

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

05.30  น.

ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ / โยคะ

 

7.30 - 8.00   น.

ฉันภัตตาหารเช้า

 

09.00 น.

พิธีปิดการอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตร และให้โอวาทธรรม
โดย...พระราชวรมุนี ดร.รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

11.30 – 12.00 น.

ฉันภัตตาหารเพล

 

12.00 น.

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

       

                                          
  ***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม