ตารางเรียน ภาคเรียนที่1/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2558

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ภาคเรียนที่  1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา    อำเภอเมือง ฯ   จังหวัดนครสวรรค์
                     
อาจารย์ประจำชั้น พระสงกรานต์  ธมฺมเสฏฺโฐ
คาบ 12.30 1 2   3 4   5 6 7
วัน / เวลา 13.00 13.00 - 13.50 น. 13.50-14.40 น.   14.45-15.35 น. 15.35-16.25 น.   16.30-17.20 น. 17.20-18.10 น. 18.10-19.00 น.
จันทร์ กิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าเรียน ภาษาไทยพื้นฐาน 1 พัก 5 นาที วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 พัก  5  นาที พระพุทธศาสนา 1 กระทู้ธรรม 1
ท 21101 ว 21101 ส 21103 ส21201
อ.ประจวบ อ.วริทธิ์ฐา ภูศรี พระสงกรานต์ พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
อังคาร สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 หน้าที่พลเมือง 1 ภาษาบาลี 1  
ส 21101 ท 21101 ส 21203 บ 21201  
อ.สมดี อ.ประจวบ อ.เสกข์พิสิทธิ์ พระมหาจิราภัทร  
พุธ ชุมนุม แนะแนว คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สุขศึกษา ฯ พื้นฐาน 1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ภาษาบาลี 1
กิจของสงฆ์   ค 21101 พ 21101 อ 21101 บ 21201
พระครูสมห์กมล อ.ประพันศักดิ์ อ.วริทธิ์ฐา ภูศรี อ.ประพันศักดิ์ อ.สุภาพรรณ พระมหาจิราภัทร
พฤหัสบดี ประวัติศาสตร์ 1 พระพุทธศาสนา 1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 คอมพิวเตอร์ 1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1  
ส 21102 ส 21203 ว 21101 ง 21201 ค 21101  
พระปลัดพหัสชัย พระสงกรานต์ อ.วริทธิ์ฐา ภูศรี อ.เทพชัย อ.วริทธิ์ฐา ภูศรี  
ศุกร์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ศิลปะพื้นฐาน 1 ภาษาบาลี 1 การงานอาชีพ ฯ พื้นฐาน 1 บำเพ็ญประโยชน์
อ 21101 ศ 21101 บ 21201 ง 21101  
อ.สุภาพรรณ อ.สมดี พระมหาจิรภัทร อ.ประพันศักดิ์ พระสงกรานต์
                     
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่  1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา    อำเภอเมือง ฯ   จังหวัดนครสวรรค์
อาจารย์ประจำชั้น   นายสมดี  นิกรกุล
คาบ 12.30 1 2   3 4   5 6 7
วัน / เวลา 13.00 13.00 - 13.50 น. 13.50-14.40 น.   14.45-15.35 น. 15.35-16.25 น.   16.30-17.20 น. 17.20-18.10 น. 18.10-19.00 น.
จันทร์ กิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าเรียน สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 พัก 5 นาที ภาษาไทยพื้นฐาน 3 พระพุทธศาสนา 3 พัก  5  นาที วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 กระทู้ธรรม 3  
ส 22101 ท 22101 ส 22103 ว 22101 ส 22201  
อ.สมดี อ.ประจวบ พระสงกรานต์ อ.วริทธิ์ฐา ภูศรี พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์  
อังคาร ภาษาไทยพื้นฐาน 3 พระพุทธศาสนา 3 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ภาษาบาลี 3
ท 22101 ส 22103 ค 22101 บ 22201
อ.ประจวบ พระสงกรานต์ อ. วริทธิ์ฐา ภูศรี พระมหาจิรภัทร
พุธ แนะแนว ชุมนุม ภาษาบาลี 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 การงานอาชีพฯพื้นฐาน3
  กิจของสงฆ์ บ 22201 ว 22101 ง 22101
อ.ประพันศักดิ์ พระครูสมุห์กมล พระมหาจิรภัทร อ. วริทธิ์ฐา ภูศรี อ.ประพันศักดิ์
พฤหัสบดี ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 คอมพิวเตอร์ 3 ประวัติศาสตร์ 3 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 สุขศึกษา ฯ พื้นฐาน 3 หน้าที่พลเมือง 3  
อ 22101 ง 22201 ส 22102 ค 22101 พ 22101 ส 22203  
อ.สุภาพรรณ อ.เทพชัย พระปลัดพหัสชัย อ.วริทธิ์ฐา ภูศรี อ.ประพันศักดิ์ อ.เสกข์พิสิทธิ์  
ศุกร์ ภาษาบาลี  3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปะพื้นฐาน 3 การงานอาชีพฯพื้นฐาน3
บ 22201 อ 22101   ศ 22101 ง 22101
พระมหาจิรภัทร อ.สุภาพรรณ พระสงกรานต์ อ.สมดี อ.ประพันศักดิ์
                     
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่  1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา    อำเภอเมือง ฯ   จังหวัดนครสวรรค์
อาจารย์ประจำชั้น  นายประพันศักดิ์  ผึ่งไทยสง
คาบ 12.30 1 2   3 4   5 6 7
วัน / เวลา 13.00 13.00 - 13.50 น. 13.50-14.40 น.   14.45-15.35 น. 15.35-16.25 น.   16.30-17.20 น. 17.20-18.10 น. 18.10-19.00 น.
จันทร์ กิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าเรียน คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 พัก 5 นาที ภาษาบาลี 5 พัก  5  นาที การงานอาชีพ ฯ พื้นฐาน 5 บำเพ็ญประโชน์
ค 23101 บ 23201 ง 23101  
อ.ประชุม พระมหาจิรภัทร อ.ประพันศักดิ์ พระสงกรานต์
อังคาร ภาษาไทยพื้นฐาน 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 สุขศึกษาฯพื้นฐาน 5 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5
ท 23101 ว 23101 พ 23101 ส 23101
อ.ประจักษ์ อ.วริทธิ์ฐา ภูศรี อ.ประพันศักดิ์ อ.สมดี
พุธ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ประวัติศาสตร์ 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาษาบาลี 5 พระพุทธศาสนา 5  
อ 23101 ส 23102 ว 23101 บ 23201 ส 23103  
อ.สุภาพรรณ พระปลัดพหัสชัย อ.วริทธิ์ฐา ภูศรี พระมหาจิรภัทร พระสงกรานต์  
พฤหัสบดี ภาษาบาลี 5 คอมพิวเตอร์ 5 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 กระทู้ธรรม 5 ชุมนุม
บ 23201 ง 23201 อ 23101 ท 23101 ส 23201 กิจของสงฆ์
พระมหาจิรภัทร อ.เทพชัย อ.สุภาพรรณ อ.ประจักษ์ พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์ พระครูสมุห์กมล
ศุกร์ พระพุทธสาสนา 5 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 หน้าที่พลเมือง 5 ศิลปะพื้นฐาน 5 แนะแนว  
ส 23103 ค 23101 ส 23203 ศ 23101    
พระสงกรานต์ อ.ประชุม อ.เสกข์พิสิทธิ์ อ.สมดี พระปลัดพหัสชัย  
                     
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่  1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา    อำเภอเมือง ฯ   จังหวัดนครสวรรค์
                     
อาจารย์ประจำชั้น  นางสาวสุภาพรรณ  สุรพัฒน์
คาบ 12.30 1 2   3 4   5 6 7
วัน / เวลา 13.00 13.00 - 13.50 น. 13.50-14.40 น.   14.45-15.35 น. 15.35-16.25 น.   16.30-17.20 น. 17.20-18.10 น. 18.10-19.00 น.
จันทร์ กิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าเรียน ภาษาไทยพื้นฐาน 1 พัก 5 นาที คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 พัก  5  นาที ภาษาบาลี 1 สุขศึกษาฯพื้นฐาน 1
ท 31101 ค 31101 บ 31201 พ 31101
อ.ประจักษ์ อ.ประชุม พระมหาจิรภัทร อ.ประพันศักดิ์
อังคาร คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ประวัติศาสตร์ 1 การงานอาชีพ ฯ 1 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 ชุมนุม
ค 31201 ส 31102 ง 31101 อ 31201 กิจของสงฆ์
อ.ประชุม พระปลัดพหัสชัย อ.ประพันศักดิ์ อ.สุภาพรรณ พระครูสมุห์กมล
พุธ พระพุทธศาสนา 1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  1 ศิลปะพื้นฐาน 1
ส 31103  อ 31101 ว 31101 ศ 31101
พระสงกรานต์ อ.สุภาพรรณ อ.เสกข์พิสิทธิ์ อ.สมดี
พฤหัสบดี อาเซียนศึกษา 1 ภาษาบาลี 1 คอมพิวเตอร์ 1 แนะแนว
ส 31201 บ 31201 ง 31201  
อ.สมดี พระมหาจิรภัทร อ.เทพชัย อ.ประพันศักดิ์
ศุกร์ หลักภาษาไทย 1 กระทู้ธรรม 1 สังคมศึกษาพื้นฐาน1 ภาษาบาลี 1 บำเพ็ญประโยชน์  
ท 31201 ส31203 ส 31101 บ 31201    
อ.ประจักษ์ พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์ อ.สมดี พระมหาจิรภัทร พระสงกรานต์  
                     
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่  1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา    อำเภอเมือง ฯ   จังหวัดนครสวรรค์
อาจารย์ประจำชั้น พระปลัดพหัสชัย  ปญฺญาวชิโร
คาบ 12.30 1 2   3 4   5 6 7
วัน / เวลา 13.00 13.00 - 13.50 น. 13.50-14.40 น.   14.45-15.35 น. 15.35-16.25 น.   16.30-17.20 น. 17.20-18.10 น. 18.10-19.00 น.
จันทร์ กิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าเรียน ภาษาบาลี 3 พัก 5 นาที สังคมศึกษาพื้นฐาน3 การงานอาชีพ ฯ 3 พัก  5  นาที ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 แนะแนว
บ 32201 ส 32101 ง 32101 อ 32101  
พระมหาจิรภัทร อ.สมดี อ.ประพันศักดิ์ อ.สุภาพรรณ พระปลัดพหัสชัย
อังคาร ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ชุมนุม
อ 32201 ค 32101 ว 32101 กิจของสงฆ์
อ.สุภาพรรณ อ.ประชุม อ.เสกข์พิสิทธิ์ พระครูสมุห์กมล
พุธ ภาษาบาลี 3 สุขศึกษา ฯ พื้นฐาน 3 ประวัติศาสตร์ 3 คอมพิวเตอร์ 3 บำเพ็ญประโยชน์
บ 32201 พ 32101 ส 32102 ง 32201  
พระมหาจิรภัทร อ.ประพันศักดิ์ พระปลัดพหัสชัย อ.เทพชัย พระสงกรานต์
พฤหัสบดี คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  ภาษาบาลี 3
ค 32201 ท 32101 ส 32201 บ 32201
อ.ประชุม อ.ประจักษ์ อ.สมดี พระมหาจิรภัทร
ศุกร์ การพูดเชิงสร้างสรรค์ 1 พระพุทธสาสนา 3 หน้าที่พลเมือง 2 กระทู้ธรรม 3 ศิลปะพื้นฐาน 3
ท 32201 ส 32103 ส 32205 ส 32203 ศ 32101
พระปลัดพหัสชัย พระสงกรานต์ อ.เสกข์พิสิทธิ์ พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์ อ.สมดี
                     
 
                     
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ภาคเรียนที่  1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา    อำเภอเมือง ฯ   จังหวัดนครสวรรค์
อาจารย์ประจำชั้น  นายเสกข์พิสิทธิ์    สุเมธวรพงษ์  
คาบ 12.30 1 2   3 4   5 6 7
วัน / เวลา 13.00 13.00 - 13.50 น. 13.50-14.40 น.   14.45-15.35 น. 15.35-16.25 น.   16.30-17.20 น. 17.20-18.10 น. 18.10-19.00 น.
จันทร์ กิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าเรียน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  5 พัก 5 นาที การเขียนรายงานเชิงวิชาการ1 พัก  5  นาที วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 บำเพ็ญประโยชน์
อ 33101 ท 33201 ว 33101  
อ.สุภาพรรณ อ.ประจักษ์ อ.เสกข์พิสิทธิ์ พระสงกรานต์
อังคาร ภาษาบาลี 5 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 พระพุทธศาสนา 5  
บ 33201 ท 33101 ส 33101  
พระมหาจิรภัทร อ.ประจักษ์ พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์  
พุธ หน้าที่พลเมือง 3 ศิลปะพื้นฐาน 5 คอมพิวเตอร์ 5 อาเซียนศึกษา 1 ชุมนุม
ส 33205 ศ 33101 ง 33201 ส 33201 กิจของสงฆ์
อ.เสกข์พิสิทธ์ อ.สมดี อ.เทพชัย อ.ประพันศักดิ์ พระครูสมุห์กมล
พฤหัสบดี พระพุทธศาสนา 5 การงานอาชีพ ฯ 5 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาษาบาลี 5  
ส 33101 ง 33101 ค 33101 บ 33201  
พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์ อ.ประพันศักดิ์ อ.ประชุม พระมหาจิรภัทร  
ศุกร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ภาษาบาลี 5 กระทู้ธรรม 5 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 แนะแนว
ค 33201 บ 33201 ส 33203 อ 33201  
อ.ประชุม พระมหาจิรภัทร พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์ พระครูสมุห์กมล พระปลัดพหัสชัย
                     
 
พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

 พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา   

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 06:38 น.)