ENGLISH CAMP

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนคีรีวงศืวิทยา จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา 10 รูป บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม 10 รูป วัดไทรเหนือวิทยา 10 รูป วัดท่าพระเจริญพรต 10 รูป และโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา 60 รูป ร่วม 100 รูป