กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ที่ 1/2556 ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2556 ขอให้ครูและนักเรียน ได้เตรียมตัวสอบ ในวันเวลาดังกล่าว