โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดโครงการปฎิบัติธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดโครงการปฎิบัติธรรมนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๖ จำนวน ๗๕ รูป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดยางงาม ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระราชพรหมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูนิภาธรรมสถิต เจ้าอาวาสวัดยางงาม เมตตาให้ใช้สถานจัดอบรมปฎิบัติธรรม และชาวบ้านยางงาม ให้ความอุปถัมภ์ด้านภัตตาหารและน้ำปานะ ขออนุโมทนาและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Directory slide072 gallery 20 MB