ผลสอบนักธรรมชั้นตรี พ.ศ.2555

ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)พุทธศักราช ๒๕๕๕

นักธรรมชั้นตรี

วัดคีรีวงศ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ คณะจังหวัดนครสวรรค์

 

ที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พ.

สังกัดวัด

อำเภอ

1

พระจักรภพ

อนาลโย

วรอินทร์

29

3

คีรีวงศ์

เมืองฯ

2

พระวันชัย

ธมฺมานนฺโท

แสงง้าว

66

1

คีรีวงศ์

เมืองฯ

3

พระประทีป

ปญฺญาวชิโร

บัวมาศ

58

1

คีรีวงศ์

เมืองฯ

4

พระศุภชัย

สุภาจาโร

นกเขียว

45

1

คีรีวงศ์

เมืองฯ

5

พระธนกฤต

กิตฺติโสภโณ

สุริยานันท์

31

1

คีรีวงศ์

เมืองฯ

6

สามเณรวีระชาติ

 

วิยาสิงห์

15

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

7

สามเณรวรวุฒิ

 

แก้วจ้นทร์

13

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

8

สามเณรณัฐพล

 

คนบุญ

12

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

9

สามเณรอุทัย

 

รามณี

12

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

10

สามเณรศรัญญู

 

ศรีสุข

12

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

11

สามเณรเนวิน

 

โพไข่

12

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

12

สามเณรชาญชัย

 

ลือศรัทธา

12

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

13

สามเณรพัฒนศักดิ์

 

นามโคตร

12

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

14

สามเณรศรันย์

 

พีระพิฤกษ์

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

15

สามเณรสนธยา

 

ศรีสุข

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

16

สามเณรพงศธร

 

อรรควงษ์

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

17

สามเณรเกียรติศักดิ์

 

พิมดี

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

18

สามเณรปณิธาน

 

อินไชย

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

19

สามเณรธนกร

 

มาตสุด

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

20

สามเณรชนวีร์

 

ธูปหอม

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

21

สามเณรณัฐวุฒิ

 

พึ่งวอน

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

22

สามเณรธันยธรณ์

 

วิมุกตายน

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

23

สามเณรวรุตม์

 

อ่อนน้อม

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

24

สามเณรวโรตม์

 

อ่อนน้อม

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

25

สามเณรสุริยา

 

วรราช

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

26

สามเณรสาธร

 

พรมยาลี

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

27

สามเณรอมรินทร์

 

กำเลิศ

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

28

สามเณรอภิสิทธิ์

 

แพทย์เมืองจันทร์

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

29

สามเณรภูวนนท์

 

จันทพักตร์

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

30

สามเณรมงคล

 

คำภาชาติ

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

31

สามเณรไววิทย์

 

ผาลา

10

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

32

สามเณรอริยะ

 

เฮงตระกูล

10

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ