กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า โรงเรียนกำหนดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้นักเรียนได้สอบวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555
>>>ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555