กำหนดการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2555

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Education Test : B-NET) ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์สอบตามกลุ่มโรงเรียน 12 แห่ง