สทศ.จัดทดสอบระดับชาติ"บี-เน็ต" น.ร.ปริยัติสามัญ400แห่ง

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธาน ได้ผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2555 เมื่อเร็วๆ นี้ ล่าสุดมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีนโยบายให้กองพุทธศาสนศึกษา สำนักพุทธฯ ประสานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (สทศ.) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือ บี-เน็ต (B-net-Buddhism National Educational Test) ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้งประเทศกว่า 400 แห่ง เพื่อใช้วัดระดับมาตรฐานความรู้ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศที่จะมีการจัดวัดความรู้ระดับชาติเช่นนี้

นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา กล่าวว่าขณะนี้กองพุทธศาสนศึกษาได้หารือกับทางสทศ.แล้วในการจัดตั้งคณะกรรมการออกแปลนข้อสอบบี-เน็ต โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมมาร่วมออกข้อสอบในครั้งนี้ ซึ่งจะกำหนดการสอบออกเป็น 3 รายวิชา ได้แก่ 1.วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย 2.วิชาศาสนปฏิบัติ และ 3.วิชาภาษาบาลีแบ่งการสอบออกเป็น 2 ช่วงชั้น ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขณะเดียวกัน สำนักพุทธฯ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ก็จะดำเนินการส่งรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าสอบให้แก่ สทศ.ดำเนินการประกาศรายชื่อ โดยสำนักพุทธฯ และสทศ.ได้กำหนดวันสอบเป็นครั้งแรกในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 และจะมีการประกาศผลสอบในวันที่ 31 มีนาคม 2556 สำหรับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีอยู่ทั้งหมดจำนวน 16,109 รูป แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11,983 รูป ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,126 รูป โดยคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสอบพร้อมกันทั่วประเทศตามจำนวนที่มีอยู่ ทั้งนี้ พศ.และสทศ.ได้แบ่งสนามสอบออกเป็น 12 ศูนย์ทั่วประเทศเพื่อกระจายและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในภูมิภาคต่างๆ ด้วย

"สทศ.กำหนดคะแนนประเมินวัดระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ไว้จำนวน 20 คะแนน แบ่งเป็น โอ-เน็ต 12 คะแนน และบี-เน็ต 8 คะแนน ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบทั้ง 2 ส่วน เนื่องจากบี-เน็ต ถือว่าเป็นวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ที่มีการเรียนการสอนเฉพาะในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การทดสอบนี้เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในภาพรวมของการศึกษาสงฆ์ รวมทั้งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น หากสถานศึกษาใดที่นักเรียนไม่ผ่านการประเมินจะต้องพิจารณาระบบการเรียนการสอนใหม่ รวมทั้งอาจจะมีโอกาสถูกยุบหากไม่ผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้วย" นายวิโรจน์กล่าว

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEV5TVRBMU5RPT0=&sectionid=TURNd053PT0=&day=TWpBeE1pMHhNQzB4TWc9PQ==


 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 07:12 น.)