ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๕๒๕๕ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๖ ฉบับ ถวายสมเด็จพระวันรัต ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่
๑.ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
๕.ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งการออกประกาศฯ ทั้ง ๖ ฉบับ ดังกล่าว จะส่งผลให้มีแนวปฎิบัติเกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านวิชาการ มีความชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องตามนโยบายของคณะสงฆ์