กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕

นักธรรมชั้นตรี

กำหนดสอบวันที่ ๒๔ - ๒๕ - ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ตรงกับวันพุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑

รวมสอบวันๆ ละวิชาๆ ละชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

 

นักธรรมชั้นโทและเอก

กำหนดสอบวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน และวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ตรงกับวันพฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ แรม ๑ - ๒ - ๓ - ๔ ค่ำ เดือน ๑๒

รวมสอบวันๆ ละวิชาๆ ละชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

 

ธรรมศึกษาทุกชั้น

กำหนดสอบวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ตรงกับวันจันทร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๑ วัน

ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินัย

ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ