พศ.กำหนดย้ายที่ทำการกลับพุทธมณฑล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะย้ายที่ทำการกลับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีกำหนดการดังนี้
- สำนักงานศาสนสมบัติ จะย้ายที่ทำการกลับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันที่ 3 กันยายน 2555

- กองพุทธศาสนสถาน, กองพุทธศาสนศึกษา, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม และกลุ่มตรวจสอบภายใน จะย้ายที่ทำการกลับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันที่ 10 กันยายน 2555

- กองพุทธสารนิเทศ จะย้ายที่ทำการกลับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารศูนย์วิทยุ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันที่ 10 กันยายน 2555

- คณะผู้บริหาร, สำนักผู้ตรวจราชการ, สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และกองกลาง จะย้ายที่ทำการกลับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันที่ 17 กันยายน 2555