โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2555

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ร่วมกับสาธารณสุขชุมชนวัดช่องคีรี ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2555 ให้กับสามเณรนักเรียน ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 96 รูป