แจกแท็บเล็ต 14,500 เครื่องสามเณร ร.ร.พระปริยัติธรรม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่แจกคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศนั้น ซึ่งในส่วนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แม้ว่าจะเปิดสอนระดับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นต้นไป แต่รัฐบาลก็เห็นความสำคัญ และมีนโยบายที่จะแจกแท็บเล็ตให้กับสามเณรที่เรียนอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับชั้น ม.ต้นด้วย ซึ่งเรื่องนี้ตนได้แจ้งให้ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกกลุ่มทราบแล้ว ทั้งนี้ สำหรับแท็บเล็ตที่ทางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะได้รับนั้นจะมีทั้งหมด 14,500 เครื่อง โดยคาดว่าจะได้รับในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมอบให้ทั้งในส่วนของนักเรียน และในส่วนของครูด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะได้ใช้สื่อที่ทันสมัย ขณะเดียวกันในส่วนของบุคลากรที่จะสอนโดยใช้แท็บเล็ตนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมไว้รองรับแล้ว

ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษากล่าวว่า นอกจากนี้จะมีการพัฒนาโปรแกรมวิชาต่างๆ ที่ใช้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นมาด้วย โดยเฉพาะวิชาการสอนภาษาบาลี ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม และรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบให้มีการสอนภาษาบาลีเพิ่มในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแล้ว โดยจะให้สอนภาษาบาลีเพิ่มเป็น 200 ชั่วโมงต่อปีทั้งในระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย จากเดิมที่เคยสอนเพียง 120 ชั่วโมงต่อปี ขณะเดียวกันจะให้มีการสอนกระทู้ธรรมปีละ 40 ชั่วโมง จากเดิมที่ไม่เคยเรียนเคยสอนเลยด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการเรียนการสอนภาษาบาลีที่จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วย