สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายของคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

      รุ่นที่กำหนดประชุมในวันที่ ๑๓ มิ.ย.๒๕๕๕ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๒,๑๓และ๑๔

     รุ่นที่กำหนดประชุมในวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๕๕ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มที่ ๗,๘,๙,๑๐และ๑๑

ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาร้อยปี) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงขออาราธนาผู้จัดการหรือผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้จัดการมอบหมาย จำนวน ๑ รูป เข้าร่วมประชุมตามวัน และสถานที่ดังกล่าว โดยกำหนดลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาร้อยปี) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการ

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๑  

ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาร้อยปี) วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

............................

 

          เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.          ลงทะเบียน/รับเอกสาร

          เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.          แขกผู้มีเกียรติ  ผู้เข้าประชุม พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

          เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.          พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

                                                กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

                                                เดินทางมาถึงห้องประชุม

                                                - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                                - ผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียนฯ ถวายสักการะ

                                                - ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนฯ ถวายสักการะ

                                                - นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ

                                                - นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน

                                                - พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

  กล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดการประชุม

          เวลา ๑๐.๐๐.๑๑.๓๐ น. บรรยายเรื่องนโยบายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการพัฒนา

                                          โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา

                                       โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.          ฉันภัตตาหารเพล

          เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.          บรรยายเรื่องความสำคัญของการเรียนภาษาบาลี

                                       โดยพระพรหมโมลี

          เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.          บรรยายเรื่องบทบาทผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา

                                      และเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี

                                          ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

                                      โดยพระราชวรมุนี

 

 

 

หมายเหตุ  กำหนดการนี้  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

กำหนดการ

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๒  

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาร้อยปี) วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

............................

 

          เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.          ลงทะเบียน/รับเอกสาร

          เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.          แขกผู้มีเกียรติ  ผู้เข้าประชุม พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

          เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.          พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

                                                กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

                                                เดินทางมาถึงห้องประชุม

                                                - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                                - ผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียนฯ ถวายสักการะ

                                                - ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนฯ ถวายสักการะ

                                                - นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ

                                                - นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน

                                                - พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

  กล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดการประชุม

          เวลา ๑๐.๐๐.๑๑.๓๐ น. บรรยายเรื่องนโยบายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการพัฒนา

                                          โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา

                                        โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.          ฉันภัตตาหารเพล

          เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.          บรรยายเรื่องความสำคัญของการเรียนภาษาบาลี

                                       โดยพระพรหมโมลี

          เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.          บรรยายเรื่องบทบาทผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา

                                      และเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี

                                          ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

                                      โดยพระราชวรมุนี

 

 

 

หมายเหตุ  กำหนดการนี้  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม