ข่าวพนักงานศาสนการ ล่าสุด

กองพุทธศาสนศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา ตามเอกสารแนบ สำหรับบัดรและเครื่องหมายของพนักงานศาสนการด้านการศึกษา อยู่ระหว่างให้โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ หากโรงพิมพ์ฯ ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองพุทธศาสนศึกษา จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
1. หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา
2. คำขอมีบัตรพระภิกษุ
3. คำขอมีบัตรคฤหัสถ์
4. คำขอมีบัตรพระภิกษุ (ตัวอย่าง)
5. คำขอมีบัตรคฤหัสถ์ (ตัวอย่าง)

ตัวอย่างเครื่องแต่งกายพนักงานศาสนการ ด้านการศึกษา