โครงสร้างเวลาเรียน

โครงสร้างเวลาเรียน (ปรับแก้ตามมติคณะอนุกรรมการฯ)

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
(เริ่มใช้ปีการศึกษา 2555) (รายละเอียด)