การรายงานข้อมูล

1. จัดทำข้อมูลจำนวนนักเรียนตามแบบ สร.1,จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีอยู่จริง ตามแบบ สร.2, และบัญชีรายชื่อนักเรียนที่พ้นจากโรงเรียนไปแล้ว ตามแบบ สร.3 แล้วจัดส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน
2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตามแบบ สร.4 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
3. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องลงในแบบรายงานข้อมูลนักเรียน แบบ สรจ.1 แล้วส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:52 น.)