ปฎิทินการศึกษา 2555

1-30 เมษายน 2555           ปิดเทอม (รับสมัครนักเรียนใหม่)
30 เมษายน 2555              ประชุมครู/รับตารางสอน
8 พฤษภาคม 2555            นักเรียนลงทะเบียนรายงานตัว
10 - 14 พฤษภาคม 2555   ปฐมนิเทศ/รับหนังสือเรียน (นักเรียนทุกระดับชั้น)
16 พฤษภาคม 2555           เปิดเรียน